Na zefektívnenie výchovno vzdelávacej činnosti v školskom internáte boli vytvorené nasledujúce komisie : kultúrna, športová, Eko, stravovacia.

Stravovacia komisia

Cieľom komisie- kultivovať hygienické návyky u žiakov ,pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Športová komisia

Cieľom komisie – sú pohybové aktivity, ktoré vedú k upevňovaniu zdravia, telesnej a duševnej pohody, harmonicky rozvinutej osobnosti.

Kultúrna komisia

Cieľom  komisie – formovanie základných zásad spoločenskej etiky, podieľanie sa na vytváraní kultúrneho prostredia.

Eko komisia

Cieľom komisie – rozvíjať zručnosti žiakov  pri tvorbe a ochrane životného prostredia, viesť žiakov  k šetreniu  energiami, vodou .

Koordinátori komisií:

Kultúrna komisia Mgr. Alena Pažoutová- kancelária 617
Stravovacia komisia Mgr. Eva Kasanová- kancelária 417
EKO komisia Mgr. Ján Tomko- kancelária 219
Športová komisia Mgr. Richard Kreutz- kancelária 317